Aasana's

Anantasana (Side Reclining Leg Lift) Setu Bandha Asana (Bridge Pose) Eyes Pursed Lip Breathing (PLB)
Ardha Bhoomi Namanasana Supta Padanghustasana (Reclining Hand – to – Big Toe Pose) Half Foetus Pose Sashankasana (Child Pose)
Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose) Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose) Hasta Parshawasana (Anchor Pose) Shawasan Marg Sudhhi
Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist) Urdhava Kati /Adho Kati Jalneti Simha Mudra
Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose) Ushtrasana (Camel Pose) Jaw Squat Position
Ardha Shalabhasana (Half Locust) Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose) Jivha Mudra Stretches in the Car
Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose) Viprit Karni (Legs up the wall pose) Kapalbhati Supta Padanghusthasana Variation
Badha Konasana (Cobbler’s Pose) Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed) Marjarasana (Cat - Cow Pose) Suryanamaskar (Back 5 Steps)
Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose) Vrischikasana (Scorpion Pose) Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose) Suryanamaskar (Front 7 Steps)
Bhujangasana (Cobra Pose) Vyagrasana (Tiger Pose) Nadi Shodhan Kriya Tadasana (Mountain Pose)
Dhanurasana (Bow Pose) Adhomukha Svanasana One Leg Uttana Vakrasana Tratak (Thumb Gazing)
Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose) Ardha Chandrasana (Half Moon) Paper Blowing Ujjaya Pranayama
Marichayasana (spinal twist using a chair) Ashwa Sanchalanasana Parighasasana Vaman or Kunjal Kriya
Marichyasana III Bhramari Pranayama Paripurna Navasana (Full Boat) Virbhadrasana I
Naukasana (boat on abdomen) Bhujangasana II (child pose to cobra) Parivrata Trikonasana Virbhadrasana II
Parvatasana (Mountain Pose) Blowing a Balloon Paschimottanasana Virbhadrasana III (Warrior Pose)
Pawanmuktasana (Wind Release Pose) Chandrabhedan Pranayama Poorva Supta Vajrasana Vrksasana
Purna Shalabhasana (Locust) Do It Anywhere Prasarita Padottanasana Vyut Krama Kapalbhati
Samakonasana