Iliotibial (IT) Band Syndrome

One Leg Uttana Vakrasana

Parighasasana

Parivrata Trikonasana

Supta Padanghusthasan a Variation