Asanas & Kriyas

 1. AdductorsAmazon_Audible_300x250
 2. Adhomukha Shvanasana
 3. AGNISAAR / VAHNI SAAR DDAUTI
 4. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 5. Ardha Bhoomi Namanasana
 6. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 7. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 8. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 9. Ardha Navasana
 10. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 11. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 12. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 13. Ashwa Sanchalanasana
 14. Ashwini Mudra (In Hindi अश्विनी मुद्रा)
 15. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 16. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)300x250_xcm_1
 17. Bhramari Pranayama
 18. Bhujangasana (Cobra Pose)
 19. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 20. Chandrabhedan Pranayama
 21. Dandasana
 22. Dhanurasana (Bow Pose)
 23. Double Chin Toning 
 24. Enhanced Jaw Line
 25. Eyes
 26. Facial Exercise
 27. Ganesh Mudra
 28. Half Foetus Pose
 29. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 30. Hot Foot Bath
 31. Jalandhar Bandh: Throat Lock
 32. Jalneti
 33. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 34. Jiva Mudra
 35. Kapalbhati
 36. Khechari Mudra (In Hindi)
 37. Laghoo Shankhaprakshalan
 38. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 39. Marichyasana III
 40. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 41. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 42. Moola Shodhana
 43. Nadi Shodhan Kriya
 44. Naukasana (boat on abdomen)
 45. One Leg Uttana Vakrasana
 46. Padmasana
 47. Paper Blowing
 48. Parighasasana
 49. Paripurna Navasana (Full Boat)
 50. Parivrata Trikonasana
 51. Parvatasana (Mountain Pose)
 52. Paschimottanasana
 53. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 54. Prasarita Padottanasana
 55. Purna Shalabhasana (Locust)
 56. Pursed Lip Breathing (PLB)
 57. Sahita Pranayama
 58. Samakonasana
 59. Sarvangasana
 60. Shashankasana (Child Pose)
 61. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 62. Shankhaprakshalan
 63. Shawasan Marg Sudhhi
 64. Sheetali Pranayama
 65. Siddhasana
 66. Simha Mudra
 67. Squat Position
 68. Stretches in a Car
 69. Supta Padanghusthasana I / Reclined Hand to Big Toe Pose I
 70. Supta Padanghusthasana II / Reclined Hand to Big Toe Pose II
 71. Supta Padanghusthasana III / Reclined Hand to Big Toe pose III
 72. Suryabhedan Pranayam
 73. Suryanamaskar
 74. Tadasana (Mountain Pose)
 75. Tratak (Thumb Gazing)
 76. Tratak (Candle Gazing)
 77. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 78. Ujjayi Pranayama (In Hindi उज्जायी)
 79. Urdhava Kati /Adho Kati
 80. Ushtrasana (Camel Pose) 
 81. Uttanasana / Hastapadasana
 82. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 83. Utthita Trikonasana / Extended Triangle Pose
 84. Vajrasana
 85. Vaman or Kunjal Kriya
 86. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 87. Virbhadrasana I
 88. Virbhadrasana II
 89. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 90. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)
 91. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 92. Vrksasana
 93. Vyagrasana (Tiger Pose)
 94. Vyut Krama Kapalbhati
 95. Yogic Breathing