Asanas & Kriyas

 1. Adductors
 2. Adhomukha Shvanasana
 3. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 4. Ardha Bhoomi Namanasana
 5. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 6. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 7. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 8. Ardha Navasana
 9. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 10. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 11. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 12. Ashwa Sanchalanasana
 13. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 14. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)
 15. Bhramari Pranayama
 16. Bhujangasana (Cobra Pose)
 17. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 18. Chandrabhedan Pranayama
 19. Dandasana
 20. Dhanurasana (Bow Pose)
 21. Double Chin Toning 
 22. Enhanced Jaw Line
 23. Eyes
 24. Facial Exercise
 25. Ganesh Mudra
 26. Half Foetus Pose
 27. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 28. Jalandhar Bandh: Throat Lock
 29. Jalneti
 30. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 31. Jiva Mudra
 32. Kapalbhati
 33. Khechari Mudra
 34. Laghoo Shankhaprakshalan
 35. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 36. Marichyasana III
 37. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 38. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 39. Moola Shodhana
 40. Nadi Shodhan Kriya
 41. Naukasana (boat on abdomen)
 42. One Leg Uttana Vakrasana
 43. Padmasana
 44. Paper Blowing
 45. Parighasasana
 46. Paripurna Navasana (Full Boat)
 47. Parivrata Trikonasana
 48. Parvatasana (Mountain Pose)
 49. Paschimottanasana
 50. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 51. Prasarita Padottanasana
 52. Purna Shalabhasana (Locust)
 53. Pursed Lip Breathing (PLB)
 54. Samakonasana
 55. Sarvangasana
 56. Shashankasana (Child Pose)
 57. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 58. Shankhaprakshalan
 59. Shawasan Marg Sudhhi
 60. Sheetali Pranayama
 61. Siddhasana
 62. Simha Mudra
 63. Squat Position
 64. Stretches in a Car
 65. Supta Padanghusthasana I / Reclined Hand to Big Toe Pose I
 66. Supta Padanghusthasana II / Reclined Hand to Big Toe Pose II
 67. Supta Padanghusthasana III / Reclined Hand to Big Toe pose III
 68. Suryabhedan Pranayam
 69. Suryanamaskar
 70. Tadasana (Mountain Pose)
 71. Tratak (Thumb Gazing)
 72. Tratak (Candle Gazing)
 73. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 74. Ujjayi Pranayama
 75. Urdhava Kati /Adho Kati
 76. Ushtrasana (Camel Pose) 
 77. Uttanasana / Hastapadasana
 78. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 79. Utthita Trikonasana / Extended Triangle Pose
 80. Vajrasana
 81. Vaman or Kunjal Kriya
 82. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 83. Virbhadrasana I
 84. Virbhadrasana II
 85. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 86. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)

 87. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 88. Vrksasana
 89. Vyagrasana (Tiger Pose)
 90. Vyut Krama Kapalbhati
 91. Yogic Breathing