Asanas & Kriyas

 1. Adductors
 2. Adhomukha Shvanasana
 3. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 4. Ardha Bhoomi Namanasana
 5. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 6. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 7. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 8. Ardha Navasana
 9. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 10. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 11. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 12. Ashwa Sanchalanasana
 13. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 14. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)
 15. Bhramari Pranayama
 16. Bhujangasana (Cobra Pose)
 17. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 18. Chandrabhedan Pranayama
 19. Dandasana
 20. Dhanurasana (Bow Pose)
 21. Double Chin Toning 
 22. Enhanced Jaw Line
 23. Eyes
 24. Facial Exercise
 25. Ganesh Mudra
 26. Half Foetus Pose
 27. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 28. Hot Foot Bath
 29. Jalandhar Bandh: Throat Lock
 30. Jalneti
 31. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 32. Jiva Mudra
 33. Kapalbhati
 34. Khechari Mudra
 35. Laghoo Shankhaprakshalan
 36. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 37. Marichyasana III
 38. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 39. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 40. Moola Shodhana
 41. Nadi Shodhan Kriya
 42. Naukasana (boat on abdomen)
 43. One Leg Uttana Vakrasana
 44. Padmasana
 45. Paper Blowing
 46. Parighasasana
 47. Paripurna Navasana (Full Boat)
 48. Parivrata Trikonasana
 49. Parvatasana (Mountain Pose)
 50. Paschimottanasana
 51. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 52. Prasarita Padottanasana
 53. Purna Shalabhasana (Locust)
 54. Pursed Lip Breathing (PLB)
 55. Sahita Pranayama
 56. Samakonasana
 57. Sarvangasana
 58. Shashankasana (Child Pose)
 59. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 60. Shankhaprakshalan
 61. Shawasan Marg Sudhhi
 62. Sheetali Pranayama
 63. Siddhasana
 64. Simha Mudra
 65. Squat Position
 66. Stretches in a Car
 67. Supta Padanghusthasana I / Reclined Hand to Big Toe Pose I
 68. Supta Padanghusthasana II / Reclined Hand to Big Toe Pose II
 69. Supta Padanghusthasana III / Reclined Hand to Big Toe pose III
 70. Suryabhedan Pranayam
 71. Suryanamaskar
 72. Tadasana (Mountain Pose)
 73. Tratak (Thumb Gazing)
 74. Tratak (Candle Gazing)
 75. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 76. Ujjayi Pranayama
 77. Urdhava Kati /Adho Kati
 78. Ushtrasana (Camel Pose) 
 79. Uttanasana / Hastapadasana
 80. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 81. Utthita Trikonasana / Extended Triangle Pose
 82. Vajrasana
 83. Vaman or Kunjal Kriya
 84. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 85. Virbhadrasana I
 86. Virbhadrasana II
 87. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 88. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)

 89. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 90. Vrksasana
 91. Vyagrasana (Tiger Pose)
 92. Vyut Krama Kapalbhati
 93. Yogic Breathing