Asanas & Kriyas

 1. AdductorsAmazon_Audible_300x250
 2. Adhomukha Shvanasana
 3. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 4. Ardha Bhoomi Namanasana
 5. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 6. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 7. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 8. Ardha Navasana
 9. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 10. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 11. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 12. Ashwa Sanchalanasana
 13. Ashwini Mudra (In Hindi अश्विनी मुद्रा)
 14. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 15. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)300x250_xcm_1
 16. Bhramari Pranayama
 17. Bhujangasana (Cobra Pose)
 18. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 19. Chandrabhedan Pranayama
 20. Dandasana
 21. Dhanurasana (Bow Pose)
 22. Double Chin Toning 
 23. Enhanced Jaw Line
 24. Eyes
 25. Facial Exercise
 26. Ganesh Mudra
 27. Half Foetus Pose
 28. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 29. Hot Foot Bath
 30. Jalandhar Bandh: Throat Lock
 31. Jalneti
 32. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 33. Jiva Mudra
 34. Kapalbhati
 35. Khechari Mudra (In Hindi)
 36. Laghoo Shankhaprakshalan
 37. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 38. Marichyasana III
 39. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 40. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 41. Moola Shodhana
 42. Nadi Shodhan Kriya
 43. Naukasana (boat on abdomen)
 44. One Leg Uttana Vakrasana
 45. Padmasana
 46. Paper Blowing
 47. Parighasasana
 48. Paripurna Navasana (Full Boat)
 49. Parivrata Trikonasana
 50. Parvatasana (Mountain Pose)
 51. Paschimottanasana
 52. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 53. Prasarita Padottanasana
 54. Purna Shalabhasana (Locust)
 55. Pursed Lip Breathing (PLB)
 56. Sahita Pranayama
 57. Samakonasana
 58. Sarvangasana
 59. Shashankasana (Child Pose)
 60. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 61. Shankhaprakshalan
 62. Shawasan Marg Sudhhi
 63. Sheetali Pranayama
 64. Siddhasana
 65. Simha Mudra
 66. Squat Position
 67. Stretches in a Car
 68. Supta Padanghusthasana I / Reclined Hand to Big Toe Pose I
 69. Supta Padanghusthasana II / Reclined Hand to Big Toe Pose II
 70. Supta Padanghusthasana III / Reclined Hand to Big Toe pose III
 71. Suryabhedan Pranayam
 72. Suryanamaskar
 73. Tadasana (Mountain Pose)
 74. Tratak (Thumb Gazing)
 75. Tratak (Candle Gazing)
 76. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 77. Ujjayi Pranayama (In Hindi उज्जायी)
 78. Urdhava Kati /Adho Kati
 79. Ushtrasana (Camel Pose) 
 80. Uttanasana / Hastapadasana
 81. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 82. Utthita Trikonasana / Extended Triangle Pose
 83. Vajrasana
 84. Vaman or Kunjal Kriya
 85. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 86. Virbhadrasana I
 87. Virbhadrasana II
 88. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 89. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)
 90. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 91. Vrksasana
 92. Vyagrasana (Tiger Pose)
 93. Vyut Krama Kapalbhati
 94. Yogic Breathing